Home » Other Classical schools

Other Classical schools

List of other Classical Japanese Martial Arts schools active in Finland (non-comprehensive)

Daitoryu Takumakai Fudoshin

Heki Ryu Insai Ha

Hontai Yoshin Ryu

Katori Shinto Ryu

Muso Jikiden Eishin Ryu

Muso Shinden Ryu

Niten Ichi Ryu

Shinto Muso Ryu

Suio Ryu