Home » OB-Resources

OB-Resources

Selected bibliography:

Seki Humitake: Nihon Budo no Engen: Kashima-Shinryu (1976)

Friday Karl, Seki Humitake: Legacies of the sword. The Kashima-Shinryu and Samurai Martial Culture (1997)

Seki Humitake: Kashima Shinden Bujutsu (2009)

Film material:

Seki Humitake: Nihon Budo no Engen: Kashima-Shinryu (1999). A set of eleven videotapes about Kashima-Shinryu techniques, principles and history (Gaisei International of Japan; including kenjutsu, jujutsu, battojutsu, naginatajutsu, sojutsu, jojutsu, bojutsu & shurikenjutsu).

Websites:

Kashima-Shinryu Budo Renmei

Kashima-Shinryu at UCLA

Articles: