Home » Resources

Resources

Selected bibliography:

Seki Humitake: Nihon Budo no Engen: Kashima-Shinryu (1976)

Websites:

Kashima-Shinryu Budo Renmei